Kobler sammen to kystregioner

Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets areal og ressurser.

Her har kysten av Nordmøre og Trøndelag allerede en solid posisjon, med mange muligheter til å være verdensledende.

Dette fordrer imidlertid at man blir mer attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Ny fergeforbindelse mellom Aure og Hitra vil i så måte være et rimelig, men avgjørende bidrag for å oppnå det som hele nasjonen og regionen vil ha nytte av.

Ferge Aure-Hitra

Nytt samband Aure-Hitra vil gå tvers over Trondheimsleia mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Overfartstiden vil være mellom 20-25 minutter. Fergesambandet vil binde sammen FV680 i Møre og Romsdal og FV 713 i Sør-Trøndelag.

Ny ferge Aure-Hitra vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer og gi spart reisetid på opp mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra. Det samme gjelder f.eks. mellom Kristiansund og Hitra. Vi legger til grunn dagens næringstransport langs E39 i beregningene for reisetid og kjøreavstand.

Både i Kjørsvikbugen (Aure) og Laksåvika (Hitra) foreligger det godkjente reguleringsplaner for bygging av fergeleier og adkomstveier.

Hitra Kysthavn, Sandstad

Styrker næringslivets konkurransekraft

Det er en bred støtte fra regionens næringsliv om at ferge Aure-Hitra er et viktig samferdselstiltak for å styrke næringslivets konkurransekraft for fremtiden.

Dette illustreres også godt av Marine Harvest i følgende uttalelse: «Marine Harvest har som kanskje kjent betydelig virksomhet i kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord, Smøla, Aure og Averøya. Samlet sysselsetter vår årlige produksjon av rundt 70 000 tonn laks rundt 320 personer i dette området. Selv om transport av fisk og fôr stort sett går med båt, har både vi og våre leverandører et betydelig transportbehov for utstyr og personell mellom Hitra og Nordmøre.»

Det ble totalt uttransportert 205 000 tonn med slaktet laks fra Hitra og Frøya i 2015. Dette tilsvarer verdier for opp mot 10 milliarder kroner. I tillegg kommer ytterligere verdiskaping innenfor avledet virksomhet.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Møreforsking har i 2016 gjennomført en oppdatering av deres opprinnelige rapport fra 2007 som omfatter trafikktall og samfunnsøkonomiske konsekvenser for ferge Aure-Hitra.

Oppsummering Møreforsking Molde AS:

  • Trafikkberegningene gir et moderat trafikkvolum på 110-150 biler per dag
  • Trafikkinntektene i ferjesambandet er estimert til 6,5 mill. kroner
  • Tilskuddsbehovet er anslått til ca. 20 mill. kroner dersom en tradisjonell dieseldrevet ferje tas i bruk og om lag 11 mill. kroner dersom en batteridrevet ferje blir valgt
  • Trafikantnytten er beregnet til 14,6 mill. kroner. Dette fordeles med 6,5 mill. kroner for lette biler og 8,1mill. kroner for tunge biler
  • Den økte trafikantnytten kommer først og fremst av spart reisetid og sparte reisekostnader.
  • Dette er andre gang Møreforsking Molde regner samfunnsøkonomi på dette prosjektet, og vi mener beregningsgrunnlaget er nøkternt. Resultatene indikerer at tiltaket vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og analysene anses som robuste.

Glutra: Verdens første LNG-ferge som ble satt i drift i år 2000.

Den gikk også i flere år i sambandet Seivika-Tømmervåg, Nordmøre.

LNG ble levert fra Tjeldbergodden, Aure.

Nå i drift i sambandet Flakk-Rørvik, Trøndelag.

Svært godt egnet som utviklingsprosjekt

Allerede i 2011 ble det gjennomført en studie på etablering av en batteriferge i sambandet. Denne studien ble støttet finansielt av tidligere Transnova (nå Enova), og gjennomført i samarbeid med ledende aktører i den maritime klyngen på Sunnmøre. Studien viste at fergeprosjektet var meget godt egnet for en batteriferge i sambandet.

Oppstart av et helt nytt fergesamband, som ferge Aure-Hitra, gir større handlingsrom for utprøving av nye løsninger for fremtidens fergedrift. Dette kan være ny teknologi for lav- og nullutslippsferger og nye kostnadseffektive måter å bygge og drive et fergesamband på.

Midt-Norsk Fergeallianse AS (Minofas)

Minofas eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hitra, Frøya, Hemne og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Selskapet har som formål å etablere fergesambandet Aure-Hitra.

Gjennom et felles selskap, ønsker kommunene å være pådrivere i arbeidet for å styrke kystregionen sin attraktivitet innen næringsutvikling og bosetting med vekt på næringer som havbruk, energi og reiseliv.