Hva er naturgass?

Naturgass er en fargeløs, brennbar gass som kan finnes i gjennomtrengelige bergarter i jordskorpen. Som regel finnes den sammen med råolje. Gassen er dannet ved nedbrytning av organisk materiale. Naturgass består i hovedsak av hydrokarboner, som finnes i en rekke ulike former. Naturgass består hovedsakelig av metan (75 – 95 prosent), etan, butaner, propan og nafta. Gassen er bygget opp av hydrogen- og karbonatomer og kalles derfor ofte for hydrokarbonsgasser. Vi skiller gjerne mellom rikgass, våtgass og tørrgass.

Hva er hydrokarboner?

Hydrokarboner kalles «energi på boks». De består av karbon og hydrogen. Et karbonatom binder seg til fire hydrogenatomer og danner metan eller CH4. Energien frigjøres når karbonatomet tilføres varme og reagerer med oksygen i lufta. Mer komplekse hydrokarboner dannes når flere karbonatomer slår seg sammen. Da øker også energimengden.

Kilde: Gassco

Naturgass i Norge

I 2015 produserte Norge 114 mrd. standard kubikkmeter (sm3) gass fra norsk sokkel. Om lag 95 pst. går til eksport via gassrørnettet i Nordsjøen til Storbritannia og det europeiske kontinentet.

Naturgass er en potensiell drivkraft i fremtidig, grønn norsk industri. Nye teknologiske løsninger gjør det mulig for prosessindustrien i stadig større grad å bruke naturgass til å produsere mer økonomisk, med lavere utslipp. Tjeldbergodden er et utstillingsvindu for alle mulighetene naturgass gir. Videreforedling av norsk naturgass til hydrogen er bare ett av mange spennende pilotprosjekter som er i oppstartsfasen.

Potensialet for videre utvikling er enormt. Tjeldbergodden har en unik posisjon til å drive frem utviklingen av ny, bærekraftig og verdiskapende industri, basert på norsk naturgass levert direkte gjennom Haltenpipe. Det er allerede bygd opp stor og bred industriell kompetanse i næringsklyngen, med metanolfabrikken som allerede skaper store verdier. Denne klyngen har potensiale til å bli verdensledende.

Naturgass brukes til en rekke ulike formål i Europa. Overordnet kan vi dele bruken opp i «gass brukt til energiformål» og «gass direkte brukt til fremstilling av varer». I husholdningene brukes gass primært til energiformål gjennom direkte oppvarming av rom og tappevann og til matlaging på gasskomfyrer. Direkte bruk av gass er langt vanligere i kontinental Europa og i UK enn i Norge og Norden. Det eksisterer et velutviklet gassdistribusjonssystem til sluttkunder i store deler av Europa.   I industrien brukes gass både til energiformål, ofte gjennom direkte energiproduksjon, på industrianlegget i form av elektrisitet, varme eller damp. Naturgass brukes også til avfallsbehandling og forbrenning, forvarming av metaller (spesielt jern og stål), tørking og avfukting, smelting av glass og i ulike prosesser i matvareindustrien. Naturgass kan også brukes som råmateriale for fremstilling av en rekke kjemikalier. Gasser som butan, etan, og propan kan ekstraheres fra naturgassen og anvendes som råmateriale for kunstgjødsel og farmasøytiske produkter.

I tillegg til anvendelsene beskrevet over brukes gass i en rekke innovative og industrispesifikke prosesser.

Industriens gassforbruk står for om lag 30 prosent av det europeiske gassmarkedet. Kjemisk og petrokjemisk industri er den største gassbrukeren i industrien. Her anvendes gass både som innsatsfaktor og til energiproduksjon. Jern og stålindustrien, ikke metalliske mineraler og mat og tobakksindustrien er andre store gassforbrukere. I industrisektoren har vi sett et fallende gassforbruk som følge av energieffektivisering, endring av næringsstrukturen, lite nyetableringer og lave

Også for industrien er gassprisen en viktig konkurransefaktor. Land som kan tilby gass til lave priser har dermed en konkurransemessig fordel.

Kilde: Norsk Olje og Gass

Haltenpipe

Tjeldbergodden får levert naturgass fra Heidrun-feltet i Norskehavet via gassrøret Haltenpipe.

Dagens kapasitet i Haltenpipe er ca. 2,2 mrd. Sm3 pr. år, hvor metanolanlegget får levert naturgass tilsvarende ca. 1/3 av transportkapasiteten.