Kjølevann

Tjeldbergodden er det eneste ilandføringsstedet for naturgass i Norge som har lagt forholdene tilrette for storskala og industriell bruk av spillvarme til marin produksjon.

Ved at temperaturen på spillvarmen stiger fra 6 til 18 grader etter varmeveksling i metanolproduksjonen, tilføres spillvarmen varmeenergi tilsvarende 200 MW, som på årsbasis gir 1,6 TWh.

Dette er like mye som over 1 % av Norges årsproduksjon på elektrisk strøm!

Bioparken

TBU er eier av industriområdet Bioparken, i tillegg til infrastrukturen som transporterer spillvarmen fra metanolanlegget og frem til Bioparken.

Virksomhetene i Bioparken betaler en tariff for å benytte infrastrukturen for spillvarmen, mens bruken av selve spillvarmen er gratis.

Njord Salmon AS produserer ca. 2,5 millioner postsmolt (stor settefisk) pr. år. I tillegg har de en periode hatt prøveproduksjon av leppefisken berggylt. Med bakgrunn i gode resultater, har Njord Salmen søkt om konsesjon for produksjon av 2 millioner berggylt pr. år.

Tjeldbergodden Rensefisk AS produserer og leverer rognkjeks til oppdrettsnæringen langs Trøndelagskysten. Selskapet har pr. i dag konsesjon for produksjon av 2 millioner rognkjeks pr. år, og er eid av Måsøval Fiskeoppdrett, Refsnes Laks og More Innovation.

I tillegg bruker Salmar Settefisk AS spillvarme fra Bioparken i sin smoltproduksjon i Kjørsvikbugen.