Kjølevann

Tjeldbergodden er det eneste ilandføringsstedet for naturgass i Norge som har lagt forholdene tilrette for storskala og industriell bruk av spillvarme til marin produksjon.

Ved at temperaturen på spillvarmen stiger fra 6 til 18 grader etter varmeveksling i metanolproduksjonen, tilføres spillvarmen varmeenergi tilsvarende 200 MW, som på årsbasis gir 1,6 TWh.

Dette er like mye som over 1 % av Norges årsproduksjon på elektrisk strøm!

Bioparken

TBU er eier av deler av industriområdet Bioparken, i tillegg til infrastrukturen som transporterer spillvarmen fra metanolanlegget og frem til Bioparken.

Virksomhetene i Bioparken betaler en tariff for å benytte infrastrukturen for spillvarmen, mens bruken av selve spillvarmen er gratis.

Lumarine Tjeldbergodden AS er etablert i Bioparken  og selskapet har sitt utspring i tidligere Njord Salmon AS. Selskapet ble sommeren 2019 oppkjøpt av Lumarine AS. Anlegget ble etablert i 2011 med mål om å utvikle et bærekraftig konsept for produksjon av postsmolt (storsmolt) til matfiskprodusenter. Anlegget er en videreføring av arealer og bygg fra piggvar-/kveite aktiviteter (1998-2004) og fra «torske-tiden» (2008-2011).

Tjeldbergodden Rensefisk AS produserer og leverer rognkjeks til oppdrettsnæringen langs Trøndelagskysten. Selskapet har pr. i dag konsesjon for produksjon av 2 millioner rognkjeks pr. år, og er eid av More Innovation AS, Måsøval AS og Refsnes Laks AS.

I tillegg bruker Salmar Settefisk AS spillvarme fra Bioparken i sin smoltproduksjon i Kjørsvikbugen.