Regionen

Tjeldbergodden ligger i Aure kommune, midt mellom byene Kristiansund og Trondheim i Midt-Norge. Heim er nabokommunen i nord, og de aller fleste ansatte på industrianleggene bor enten i Aure eller Heim kommuner. Dette er kystkommuner med variert og vakker natur, og som også kan tilby et bredt spekter av ulike kultur- og fritidstilbud.

Sør for Tjeldbergodden ligger regionbyen Kristiansund. Byen ligger ut mot havet på en rekke øyer, og er i dag først og fremst kjent for sin viktige rolle som baseby for offshoreaktiviteten i Norskehavet.

De gode havneforholdene er grunnlaget for at byen ble til, og havna er også i dag hjertet av byens aktivitet.

Øst for Tjeldbergodden ligger Trondheim, Norges 3. største by og Norges teknologihovedstad. Byen har et sterkt og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Disse innovative forskningsmiljøene drar også industrien på Tjeldbergodden stor nytte av.

Tjeldbergodden

Tjeldbergodden er det eneste industristedet i Norge hvor norsk naturgass videreforedles industrielt. Dette har vært med å skape Europas største og verdens mest energieffektive metanolanlegg, i tillegg til luftgassfabrikk og LNG-anlegg.

Historien om Tjeldbergodden startet ved utbyggingen av Heidrun-feltet i Norskehavet. Heidrun var ett av de første olje- og gassfeltene som ble satt i produksjon på midtnorsk sokkel. Heidrun-området er fortsatt ett av de viktigste områdene på norsk sokkel, med et langsiktig perspektiv på aktiviteten.

Før produksjonen på Heidrun kunne starte, ble det også den gangen satt strenge miljøkrav. Naturgassen måtte finne sin beste løsning, både i forhold til miljø og økonomi. For første gang i norsk industrihistorie ble det derfor besluttet at norsk naturgass skulle føres i land til industriell videreforedling, gjennom storskala produksjon av metanol.

Industriområdet Tjeldbergodden ble dermed etablert, og et høykompetent industrimiljø tok form. Metanolanlegget ble satt i drift i 1997.

Olje- og gassproduksjonen i Norskehavet har et langt perspektiv. Tjeldbergodden er også en del av dette perspektivet gjennom tilgangen på naturgass fra Norskehavet via transportrøret Haltenpipe.

Dagens industriproduksjon på Tjeldbergodden skaper betydelig verdier, både i form av kompetansearbeidsplasser og inntekter, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Fra å være en region som tradisjonelt har hatt en høy andel av primærnæringer som jordbruk og fiske, har industrianleggene på Tjeldbergodden vært en sterk bidragsyter til å løfte og videreutvikle industrikompetansen generelt i området.

Regionen som Tjeldbergodden er en del av, har lange tradisjoner innen prosessindustri. Hydro Aluminium på Sunndal, Wacker Chemicals Norway i Hemne og Elkem Thamshavn på Orkanger er gode eksempler på dette. De naturgitte forholdene som bl.a. fornybar energi og gode forhold for sjøveis transport er viktige årsaker til regionens sterke industrielle posisjon.

Med den gode tilgangen på ulike ressurser og industrikompetanse, er Tjeldbergodden også godt egnet som lokalitet for industripiloter og innovasjonsprosesser. Flere testprosjekter har gjennom årene vært gjennomført, og nye, spennende industripiloter er for tiden under testing.